Az evolúciós pszichopatológia

történeti előzményei

Pléh Csaba

Az evolúciós pszichopatológia kibontakozása az utóbbi kétszáz évben abba a keretbe

illeszthető, amelyet Erns Mayr (1982) fogalmazott meg világosan, mint a proximális

és disztális okok kettősségét a viselkedés magyarázatára. Miként az élőlényeknek

van fi logenezisük és ontogenezisük, az egyes morfológiai formáiknak és

viselkedésformáiknak is van közvetlen testi értelmezésük és eredetük. Bátki Annával

fogalmaztuk meg ennek a keretnek az értelmezését a pszichopatológiára. „A ma

uralkodó biológiai pszichiátria magyarázati logikáját tekintve a proximális okokat

tekinti elsődlegesnek. A tünetet és a betegséget valamilyen idegrendszeri keretben,

például egy neurotranszmitter vagy egy vele kapcsolatos receptor idegrendszeri

megoszlásával magyarázza. Ez a magyarázat szigorúan oksági, és a természettudományok

egyetemes fi zikalizmusába illeszkedik.” (Bátki és Pléh, 2008, 142). Ugyanakkor

már a 19. században is megfogalmazódott a mentális zavarok disztális elmélete

is. Disztálison itt a hosszú, evolúciós léptékű kibontakozásra történő visszavezetést

kell érteni, kibontakozásra, illetve valamiféle előtörténeti zavarra hivatkozó

magyarázatot, például atavizmus, degeneráció és hasonló gondolatok segítségével.

Valójában annak a történeti előzményeit keressük itt, amit korábbi dolgozatunkban

úgy jellemeztünk, mint az evolúciós pszichológia mai evolvált mechanizmusokat és

adaptációkat feltételező gondolatmenetének a betegségekre való értelmezését.

Az evolúciós pszichopatológiában:

1 A megírás során Lyonban a Collegium Lyon vendégszeretete támogatott. Az egri Eszterházy Károly

Főiskolán pedig egy TÁMOP program. Mindkettejüknek köszönöm a kiváló munkafeltételeket és a

bizalmat. A dolgozat a Társadalmi Megújulás Operatív Program IKT a tudás és tanulás világában –

humán teljesítménytechnológiai (Human Performance Technology) kutatások és képzésfejlesztés címet

viselő, TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0008 azonosítószámú projekt keretében készült. A projekt

az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális Alap társfi nanszírozásával valósult meg.

Mesko_1.indd 36 2014.10.06. 10:05:12

???? 37 ????

AZ EVOLÚCIÓS PSZICHOPATOLÓGIA TÖRTÉNETI ELŐZMÉNYEI

1. „Evolvált” mechanizmusokat tesznek föl a tünetek mögött.

2. Új elemzéseket ajánlanak a betegség pszichodinamikájáról, például a depresszió

és agresszió összefüggéséről (lásd 3. fejezet). Ezek újak abban az értelemben,

hogy a dinamikus pszichiátria klasszikus nézeteihez vagy a biológiai

pszichiátria ma uralkodó nézeteihez képest frissek és érdekesek.

3. A genetikai elemzést gyakran összekapcsolják a lelki zavarok disszociatív

felfogásával, s a mentális architektúra moduláris, részfeladatokat feltételező

koncepciójával.

4. A kórformákat mint adaptációk versengését is értelmezik. Például felteszik,

hogy a félelem egy adaptáció, amelyet azonban mindenféle kontrollmechanizmus

ellenőrzése alatt tart, a félelem beilleszkedik a valóság ellenőrzését

biztosító funkciók körébe. Ha azonban ez elszabadul, akkor fóbiák és szorongások

alakulnak ki.

5. A kórformákat értelmezik úgy is, mint elszaladt mechanizmusokat. Hasonlóan

az étvágyszabályozásban és számos testi tényezőnél elszaladt mechanizmusokat

vélünk felfedezni (Csányi és Miklósi, 2010) a félelem vagy a paranoia

keletkezésében is. Olyan mechanizmusok rejlenek mögötte, amelyek

rendesen adaptívak, mint például a féltékenység. Mint Buss (2002) klasszikus

elemzéseiből tudjuk, ez igencsak adaptív, ugyanakkor túlszaladva paranoid

működések alapja lehet.

Az evolúciós gondolat közismerten három területen ihleti meg a pszichológiát.

Az egyik terület az adaptációs gondolat és annak felismerése, hogy a mentális világ

egy sajátos, alkalmazkodási szervezési módot teremt. Hosszú hagyományú gondolatrendszer

ez, amely James és Dewey funkcionális pszichológiájától Th orndike

próba-szerencse tanuláselvén keresztül a Skinner-féle instrumentális tanuláson át

az evolúciós pszichológiáig tart. Vezérelve, hogy az adaptációs elv, s ennek alapeszménye,

a kétciklusú változás, vagyis a sok változat generálódása és az ebből történő

szelekció kiterjeszthető az egyéni életre is. Ez az adaptációs gondolat tágan értelmezve

igen sok evolúciós pszichopatológiai eszményt hordoz magában. Az egyik

ilyen a szuboptimális tervezet problémája. Hibás az evolúciótól optimális, mérnöki

tervezetet elvárni, hisz az evolúció mindig a meglévőből barkácsol. Gilbert (1998;

Gilbert és Allan, 1998) bemutat számos testi példát, a nyelőcsőtől kezdve a gerinc

és a két lábon járás rögös viszonyáig. A francia genetikus Francois Jacob (1977) a

sokszor elfelejtett antropológus Lévi-Strauss (1962) fogalmából, a barkácsolásból

indul ki, míg a mai kognitív tudósok és az evolúciós pszichológusok az optimalizációból

indulnak ki. Úgy gondolják, hogy az evolúció azért választott ki bizonyos

megoldási módokat az emberi megismerés és érző világ ácsolatában, mert ezek a

legjobbak, optimálisan működnek. Optimálisan abban az értelemben is, hogy erő-

forrásaikat a legjobban használják fel, nem pazarolnak, mindig hoznak megoldást,

a megoldásokban a kontextust a lehető legteljesebben fi gyelembe veszik. Marcus

(2008) egy kis könyvében mutat rá a panglossi optimalizáció tarthatatlanságára,

abból kiindulva, hogy szinte sosem törekszünk optimális megoldásokra. Az emberi

elme felépítésének evolúciós üzenete nem panglossi üzenet. Nem arról van

szó, hogy épp azért működünk így, mert így vagyunk leghatékonyabbak, hanem

azért működünk így, mert nagyon sok egymást keresztező idői korlát között kell

döntéseket hoznunk. Vannak ebben evolúciós idők és tényleges cselekvési idők. Az

ember elfogadható megoldásokat keres. Az elfogadható megoldások preferenciája

miatt sokszor szennyezett eljárásmódokat alkalmazunk, és szennyezett megoldások

is jönnek létre. Kínálkozó példa erre az emlékezet. Marcus szerint ez az önbecsapások

és félrevezetések középpontja. Emlékezeti rendszerünk azért olyan megbízhatatlan,

mert eredendően semmi szükségünk nem volt arra, hogy néhány perc

vagy néhány nap múlva pontosan emlékezzünk például arra, hogy ki mit mondott,

vagy arra, hogy hogyan voltak pontosan elrendezve a pénzdarabok az asztalon.

A szuboptimális tervezet a pszichopatológia evolúciós alapja. Gilbert (1998)

kiemel néhány patogén lehetőséget: versengő adaptációk (pl. együttműködés és

bizalmatlanság), optimális tapasztalati beállítás felbomlása tartós fejlődési stressz

esetén, megváltozott környezet. Ehhez kapcsolódik az adaptációs gondolat másik

pszichopatológiai vonatkozása. A patológiás folyamatok mint fejlődési zavarok a

szó pszichológiai értelmében véve epigenetikusan, az egyéni élet során bontakoznak

ki a versengő rendszerek beállítása közben.

Az evolúciós gondolat másik ihletésea fejlődés és az összehasonlítás eszménye,

amely két formát ölt. Az egyik formája az összehasonlító pszichológia, a másik formája

a fejlődéslélektan. A fejlődéslélektan gondolatmenete természetszerűen vezet

el pszichopatológiai értelmezésekhez olyan kitüntetett fogalmak segítségével, mint

az érzékeny vagy kritikus periódusok. Waddington (1957) neves „evolúciós tájkép”-

hasonlatában az evolúció bizonyos preferált utakat jelöl ki, de az egyéni életút zötykölődései

bizonyos elágazásoknál eltéríthetik az egyént ettől az eszményi úttól. Az

egyéni élet során érzékeny szakaszok vannak, gondoljunk például a kötődésnek a

mai pszichopatológiában oly központi fogalomrendszerére. Ezek evolúciós eredetűek.

Mintegy szenzitivizáltak vagyunk, előfeszítettek arra, hogy bizonyos személyekkel

érzelemdús kapcsolatokat alakítsunk ki, s ezek a kapcsolatok mintát képeznek

további kapcsolataink számára.

Van azonban az evolúciós elméletnek egy harmadik vonatkozása is, amelyben

a pszichopatológia fogódzókat talál. Ez az egyéni különbségek előtérbe állítása. Az

egyéni különbségek az egész darwini gondolatmenetből alapvetően következnek,

hiszen a gondolatmenet lényege, hogy

 

1. fenotipikus variáció van,

2. ebből kiválasztódnak bizonyos adaptív mozzanatok,

3. valamilyen mechanizmussal ezek rögzülnek.

Ez a „valamilyen rögzítési mechanizmus” a 19. században az evolúció körüli gondolkodókat

is nagyon megosztja. Egymással küzdenek és sokszor egymáshoz át is

járnak, mint például a lamarckiánus és a szigorúan darwini felfogások. Lamarckiánuson

értem azokat, melyek felteszik, hogy a szerzett tulajdonságok valamilyen

formában öröklődnek, darwininak azokat, amelyek az öröklött változatok túlélési

értékét annak tulajdonítják, hogy azok valamilyen értelemben beváltak, de a beválási

ciklusból nincs visszacsatolás a változat generálási ciklusára nézve.

A disztális magyarázatok többnyire valamilyen nagyléptékű evolúciós történetet

állítanak előtérbe, ahol az egyedi különbségek mögött genetikai variánsokat tételezünk

fel, és úgy gondoljuk, hogy valahol meg kell magyaráznunk az adaptív funkciók

kialakulását és a patológiában a kórformát valamilyen sajátos és egyéni változat

túllövésével. Az 2.1. táblázat ezt a gondolatmenetet mutatja.

2.1. táblázat. A mentális betegségek disztális okainak kutatási logikája

Köznapi változat Pszichopatológiai mechanizmus

Kritikus helyzetek (elválasztás, serdülés) kritikus helyzetektúlértékelődése

Kulcsélmények genetikai változatokaz érzékenységben

Egyéni különbségek patológiás személyiség(pl. szenvedélyes

játékos)

Szokványos változatok (adaptív félelem,

kalandkeresés) kórforma (pl. addikció)

Az oszlopok mutatják a feltételezett általános mechanizmusok mintegy történeti értelmezését,

a vízszintes tengelyen az egyes sorokban a cellák közötti viszony pedig,

a köznapi változat és a kórforma viszonyát.

Ennek a gondolatmenetnek nem a részletes történetét adom meg itt, hanem

egyes fontos állomásait értelmezem.

2.1. A mentális betegség mint disszolúció. Jackson jelentősége

Az evolúciós pszichopatológiai gondolkodás egyik kulcsfogalma az evolúcióval

szembeállított disszolúció, illetve az idegrendszer működésének Herbert Spencerre

 

emlékeztető, sőt tőle átvett (Wiest, 2012) hierarchikus, progresszív felfogása, amelyben

a magasabb és alacsonyabb részek között valamiféle alárendelési viszony lenne,

miközben a magasabb részek gátlásos kontrollt gyakorolnak az alacsonyabb részek

fölött. Jól ismerjük, hogy John Hughlings Jacksonnak (1835–1911) nagy jelentősége

volt a modern neurológia kialakulásában. Jackson kiváló klinikai megfi gyelő s igen

termékeny szerző, aki az epilepsziák leírására, az afáziák szimptomológiájára mindmáig

érvényes megoldásokat adott. Emellett azonban elméleti szintetizátor is volt,

aki javarészt Herbert Spencer hatása alatt az idegrendszer evolúciós alapú hierarchikus

elméletét próbálta kidolgozni. 1884-ben megjelent híres Croonian előadásai az

idegrendszer evolúciójáról és disszolúciójáról bemutatják ezt a befolyásos elméletet.

Spencertől veszi át azt a gondolatot, hogy maga az evolúció fokozatos diszkrimináció

és szerves alkotás, s azt is, hogy a disszolúció az evolúció ellentéte. Mint

Roger Smith (1992) rámutatott, Jackson hozzáállása két felfogás kombinációja: az

egyik a spenceri képalkotás az evolúció mint fokozatos kibontakozás menetéről, a

másik pedig az a köznapi elképzelés, hogy a gátlás valójában impulzusaink feletti

ellenőrzést jelent. A gátlás lesz az a folyamat, amely révén a magasabb struktúrák

ellenőrzik az alacsonyabbakat. Ezt a hozzáállást kapcsolja össze Jackson a klinikus

fi nom megfi gyelésével.

„Az evolúció doktrínája minden nap újabb hívekre tesz szert. Nem pusztán a

darwinizmus szinonimája ez. Herbert Spencer mindenféle jelenségre alkalmazza.

Az orvosok számára az a legfontosabb, ahogyan az idegrendszerre értelmezi. Régóta

úgy gondoltam, hogy az idegrendszer betegségeinek vizsgálatában nagy segítséget

kapnánk abból, ha az evolúció megfordítottjaként értelmeznénk ezeket a zavarokat,

vagyis disszolúcióként. A disszolúció kifejezést Spencertől vettem át mint az evolúciós

folyamat ellentétét. A téma kidolgozása hosszú évek óta folyik [itt egy hosszú

listát ad előfutárairól Belltől Ribot-ig]… Az evolúcióból indulok ki, és csak a legkiugróbb

dolgokkal foglalkozom, azt mondva, hogy meghatározott sorrendű felfelé

emelkedésről van szó. Három állítást teszek lényegében ugyanarról a dologról.

1. Az evolúció a szervezettől a kevésbé szervezett felé haladás – vagyis a legalacsonyabb

jól szervezett központoktól, a legmagasabb kevésbé szervezett

központokig halad. Másként fogalmazva, olyan folyamatoktól, amelyek

viszonylag jól szervezettek születéskor, a magasabb központokig, amelyek

folytonosan szerveződnek az élet során.

2. Az evolúció a legegyszerűbbtől a legbonyolultabbig való áthaladás, ismét az

alacsonyabb központoktól a magasabbak felé...

3. Az evolúció átmenetet jelent a legautomatikusabbtól a legszándékosabbig.

A hármas következtetés az, hogy a legmagasabb központok, melyek az idegi evolúció

csúcsát jelentik, s melyek »az elme szervét« adják, vagy a tudat fi zikai alapjait, a

 

legkevésbé szervezettek, a legösszetettebbek és a leginkább szándékalapúak… Mivel

a disszolúció az éppen elemzett evolúciós folyamat megfordítottja, keveset kell itt

mondani róla. Visszafejlődés ez; »elemekre bontás«, amely a kevésbé szervezettől, a

komplextől és a szándékostól a szervezett, az egyszerű és az automatikus irányába halad.

Mivel a disszolúció részleges, minden esete kétarcú. Az idegrendszeri zavarok tünettana

kettős természetű, minden esetben van egy negatív és egy pozitív elem. Mivel

az evolúció nem fordul meg teljesen, ezért bizonyos evolúciós szint megmarad… Szerintem

a betegség a disszolúciónak megfelelően pusztán negatív mentális tüneteket

produkál. Minden kidolgozott pozitív mentális tünet (illúziók, hallucinációk, téveseszmék

és furcsa viselkedés, furcsa magatartás) olyan idegi elemek tevékenységének

eredménye, amelyeket nem érintett semmiféle kórfolyamat, s melyek az alacsonyabb

evolúciós szint működései… A különböző elmebajtípusok a legmagasabb központok

különböző lokális disszolúcióinak felelnek meg.” (Jackson, 1884, 554–556.)

Jackson felfogásában az idegrendszerben három hierarchikusan szervezett szint

van. A legalacsonyabb a gerincvelő, amelyet a középagy követ, s a legmagasabb az

agykéreg, mely az akaratlagos szerveződésnek felel meg. Az akaratlagosság skáláján

felfelé menve kevésbé szigorú és nyitottabb szerveződéshez jutunk. A magasabb

szintek kevésbé predetermináltak, és ugyanakkor gátló hatásuk van az alacsonyabb

szintekre. A magasabb szintek sérülésénél az alacsonyabb szintek felszabadulnak a

magasabb szintek gátló hatása alól, és az utóbbiaknak megfelelő viselkedési szintre

jutunk vissza. Minél magasabb a szerveződési szint, a viselkedést annál kevesebb

korlát és annál nagyobb szabadság jellemzi. Mindez az egyéni fejlődés során is kibontakozást

jelent. Máig is Jackson-elvnek nevezzük azt a gondolatot, hogy a felbomlás

során először a legmagasabb funkciók sérülnek. Ahogy Young (1970, 199) jellemzi

Jacksont: „Spencer alapelve a folytonosságról és az evolúcióról Jackson számára egy

egyszerű és következetes változó rendszert nyújtott arra, hogy meghatározza az élmény,

gondolkodás és viselkedés fi ziológiai és pszichológiai összetevőit: a benyomások

vagy érzékletek és a mozgások ezek. Minden bonyolult mentális jelenség ezekből

az egyszerű elemekből épül fel a legegyszerűbb refl extől a legkifi nomultabb gondolatokig

és érzelmekig, és minden működést és képességet meg tudunk ezekkel magyarázni.”

Ahogy Meares (1999, 1851) mai értelmezésben fogalmaz, Jackson felfogását

az agyról és a patológiáról alapvetően befolyásolja a hierarchikus gondolatmenet.

„Jackson a központi idegrendszert az evolúciós történetet tükröző hierarchikus szerveződéssel

képzeli el. A legalacsonyabb, a középső és a legmagasabb központok kifejezéseket

tulajdonnévként használta az evolúciós szintek jelölésére. Ahogy lefelé

haladunk a szinteken, egyre nagyobb integrációt és koordinációt találunk a szenzomotoros

leképezésre. A legmagasabb összehangolás, mely a legnagyobb akaratlagos

ellenőrzést jelenti, a prefrontális tevékenység függvénye. A Self ennek a legmagasabb

tudatossági szintnek a megjelenése”, és ezt a legkönnyebb elveszíteni.

 

Jackson munkája nem pusztán történeti érdekességű az idegtudományban sem.

Számos kérdésben úgy alkalmazta spekulatívan az az evolúciós víziót, hogy az

mindmáig releváns maradt. Mint Wiest (2011) történeti esszéje rámutat, ez a hierarchiafelfogás

világosan szemben áll például a Lashley és Hebb követői képviselte

mellérendelt neurális háló szervezéssel. Az evolúciós Jackson hármassága jelenik

meg például McLean (1990) triunális agymodelljében, mely mint Wiest (2011) öszszefoglalja,

számos evolúciós pszchiátriai elképzelés alapját képezi, megengedve az

alrendszerek közötti konfl iktusokat. Speciálisabb kérdésekben is megjelenik Jackson

hatása. Az afáziát például úgy elemzi, hogy megkülönbözteti a kéreg alatti érzelmi

és a kérgi szándékos szerveződésű propozicionális nyelvet. Ezt a megközelítést

még 1968-ban is relevánsnak találta Frieda Goldman-Eisler, aki megkülönböztette

az érzelemalapú beszédszerveződést, ahol a szapora lélegzetvétel a jellemző, és a

spontán beszéd kognitív habozásait, amelyek kérgi eredetűek. Jackson gondolatai

a pozitív és negatív tünetekről még a mai szkizofréniakutatásban is megjelennek.

Jackson klinikai hatása is azonnali volt, s tartósnak bizonyult. Saját korában

AngliábanMaudsley (1883) a kontrollvesztés egész eszmerendszerét a viktoriánus

erkölcs közegébe helyezve patológiás magyarázattá tette. A francia Th éodule Ribot

(1894; 1895; 1896; 1910) egész könyvsorozatot publikált a fi gyelem, az akarat, az

emlékezet zavarairól, ahol a zavarokat mint a normális viselkedés dezintegrációját

mutatja be, Jackson szemléletét követve. A dezintegrációban mindig az újabb, fi atalabb

szerzemények tűnnek el, s ezek a leglabilisibbak. Az „újak és fi atalabbak” Ribot

számára egyik oldalon evolúciósan újat jelent, a másik oldalon viszont élettörténetileg

újabbat. Ribot mutatott rá például arra, hogy trauma utáni retrográd amnéziánál

a legújabb emlékek tűnnek el. Többnyelvűek afáziájánál pedig az utoljára elsajátított

nyelv tűnne el először. A neuropszichológiában ezt szoktuk azóta is Ribot-elvnek nevezni.

Ribot felfogásában a pszichológiai leépülés a pszichológiai fejlődés fordított

útja. Ebben a hierarchikus szemléletben a személyiség a legmagasabb összehangolási

szinthez tartozik, és a disszociatív személyiségzavarokat mint a legmagasabb agyi

összehangolási szint zavarait kell értelmeznünk.

Jackson gondolatai a 20. századi pszichológia egészében is nagy szerepet játszottak.

A nemzedékkel későbbi francia pszichiáter és pszichológus Pierre Janet

(1923,1928) gondolatait is ez irányítja a magatartás szerveződési szintjeiről. Janet

felfogásában a magatartás lesz az a kategória, amely magában foglalja az ember

tényleges mozgásos viselkedését és szimbolikus formáit is. A magatartás legmagasabb

szintjeihez az önmagunknak mondott elbeszélések révén egy sajátos, igen

modernnek tűnő narratív organizációt sorol. Janet felfogásában a disszociációk úgy

jelennek meg, mint a szerveződési szintek közötti kapcsolat zavarai.

Jackson hatása megjelenik Freud (1977; 1990) munkásságában is. A pszichoanalízis

gondolatmenetében oly központi szerepet játszó topográfi ának nem is triviális

kapcsolata van Jackson felfogásával. Az ösztön-én, az én és a felettes én közötti

viszony sajátos hierarchiaként is felfogható. Egyáltalán nem véletlen, hogy a mai

neuropszichológiai értelmezések száz évvel Freud után megpróbálják valahogyan

különböző kéreg alatti, prefrontális és kérgi szerveződésekhez kapcsolni ezt a hármas

szerveződést (Kandel, 2006; 2011; 2012; Pléh, 2011). Újra felmerül az a kissé leegyszerűsítő

törekvés, hogy a freudi topográfi a megfelelőit találják meg az idegtudományban.

Solms (2004) egy sokat vitatott koncepció keretében amellett érvel, hogy

az agytörzs és a limbikus rendszer felelne meg az ösztön-énnek, a hátsó kérgi részek a

világ leképezésével az énnek, a prefrontális ventrális területek pedig a felettes énnek.

Sokan mutatják be e felfogás naivitását. Naccache (2006) és Laurent (2010) rámutat,

hogy az ösztönhatások, a késztetési rendszer dinamikája vagy a prefrontális kontroll

értelmezhető pszichoanalitikus fogalomrendszerek beemelése nélkül is. Stora (2006)

pedig azt mutatja be, hogy igazából a topográfi ailag értelmező pszichoanalitikus

szerzők hivatkozta Damasio (1996) vagy Ledoux (1996) motivációs leképezéseiben a

kérgi és kéregalatti rendszerek közötti dinamika valósul meg, ami kizárja az ösztönén

egyszerű kéreg alá száműzését. Másrészt a mai idegtudományi adatok alapján a

prefrontális területek tekinthetőek akár az adaptív én területének is, nemcsak a gátlóbüntető

felettes én lokalizációjának (Buser, 2005; Naccache, 2006).

A pszichoanalízisben oly központi szerepet játszó magatartási mechanizmusok

vagy védekezési mechanizmusok (Anna Freud, 1994) kronológiailag értelmezett

típusai is Jackson gondolatmenetének köszönhetőek. Ilyen például a fi xáció és a

regresszió fogalma, melyek közül különösen a regresszió jacksoni ihletésű (Goldstein,

1995; Wiest, 2012). A kibontakozó viselkedési formák a mentális életben is

mindig megőrzik az alacsonyabb vagy korábbi szerveződéseket. Ennek eredményeként

lehetséges egyáltalán, hogy visszatérjünk korábbi működésekhez. A regresszió

azt mutatja a mentális szerveződés szintjén, amit a disszolúció Jackson számára az

idegrendszeri szerveződésben. A magasabb szintek gátlása alól felszabadulva az alacsonyabb

szinten szerveződött működésről kiderült, hogy a magasabb szintre lépve

nem tűnt el, ott van. Hermann Imre (1946) Goldstein (1995) munkája előtt fél évszázaddal

külön tanulmányt szentelt annak, hogy megmutassa, milyen szerepe volt

e gondolatnak a freudi szemlélet kialakulásában.

2.2. A degenerációs gondolat és az eugenika születése

Éppen a pszichológiai vonások tekintetében kapcsolódik össze viszonylag korán,

már az 1880-as években a kibontakozó genetikával az evolúciós gondolatban központi

egyéni különbségek előtérbe állítása. A pszichológiatörténet egészében kiemelkedő

szerepet játszó Francis Galton (1869; 1883) sajátos logikával vizsgálni

 

kezdte az emberek egyéni különbségeit. Ennek a logikának van néhány olyan vonása,

amelyek révén máig is Galton-paradigmaként emlegetjük őket. Íme, ezek a fontosabb

tulajdonságok:

1. Az emberi teljesítmény variabilitása mögött egy központi tényező kereshető.

Ezt nevezi a későbbi pszichológia az intelligencia G-faktorának.

2. A mentális különbségek alapvetően öröklött eredetűek.

3. Öröklés és környezet (Nature and Nurture) additíven, összegződve határozzameg

a viselkedést és a teljesítményt.

4. A társadalom kötelessége, hogy javítsa saját genetikai felkészültségét annak

révén, hogy elősegíti a jobb változatok nagyobb szaporodását.

Számos könnyen bírálható mozzanata van ennek az általános felfogásnak. Az egyik

ilyen, ahogy McLaff erty (2006) megfogalmazza, az additív mozzanat. Az additív

mozzanat ugyanis passzív szervezetet képzel el, amelyre befolyást gyakorol a környezet,

és nem gondolja azt, hogy magának a szervezetnek jellegzetes erőfeszítései

vannak, amelyek a környezet reakcióit befolyásolják. Gondoljunk csak a mosolygó

gyermek látványára adott környezeti reakciókra és ennek visszahatására.

Egy másik gond az univerzalitás feltételezése. A Galton-modell képviselői úgy

gondolják, hogy mindez mindenre érvényes, nemcsak az intelligenciára, hanem a

pszichoticitásra, a neuroticitásra és így tovább. Mindazokra a jól ismert elméletekre

kell itt gondolni, amelyek a 20. század közepén, például Eysenck (1947) munkáiban

megmutatják, hogy milyen mértékig lehet minden emberi vonás viselkedésgenetikai

elemzés tárgya. Mindennek sajátos következményei lesznek a 20. században,

amikor becsléseket tesznek az öröklés és környezet hatására. Például Cyril Burt

(1958) egy közel fél évszázados munka konklúziójaként hangsúlyozza, hogy az

öröklés viszonylagos adaléka kb. 80%, a környezeté 20%. A különbségeket ugyanis

az asszortatív szaporodás is fenntartja: az okosak okosakkal házasodnak.

Az evolúciós gondolat és a viselkedésgenetika kezdeteinek összekapcsolása három

nézőpontból érdekes az evolúciós patológia eredetének megértése szempontjából.

Az egyik az ikerkutatások eszméje. A másik a degeneratív betegségek problémája,

a harmadik pedig az ehhez kapcsolódó eugenikai program.

Galton az 1860-as években élettörténeti módszereket használva próbálta igazolni

azt, hogy a képességek különbözőségei jellegzetesen öröklődnek. Nagy emberek

családjait vizsgálta, feltételezve, hogy az élettörténetekből rekonstruálható családi

hatások valójában az öröklést tükrözik. Ezek a kutatások nagy szerepet játszanak az

élettörténeti módszer bevezetésében a pszichológiába, ugyanakkor számos gond is

rejlik mögöttük. Mint sokan gúnyolódva kiemelik, ez a pszichológia egyik legroszszabbul

dokumentált nagyhatású kutatása (Fancher, 2001). Az egyik gond az öröklés

túlhangsúlyozása. Galton a családi gyakoriságok előfordulása alapján egyszerűen arra

Mesko_1.indd 44 2014.10.06. 10:05:13

???? 45 ????

AZ EVOLÚCIÓS PSZICHOPATOLÓGIA TÖRTÉNETI ELŐZMÉNYEI

a konklúzióra jut, hogy a képességek igazából öröklött természetűek. Már saját korában

egy riválisa azonban kimutatja, hogy számos környezeti tényező van. Például a

vallás, a klíma, a társadalmi tolerancia, amelyek legalább ugyanilyen erővel magyarázzák

a tudományos kiválóságot. Ez a két felfogás azóta is küzd egymással, mint Simonton

(1994; 2002) kiváló összefoglaló munkái is mutatják. Máig is küzdünk azzal

például, hogy milyen nagy szerepe van a tudományos tehetség alakulásában a perifériának.

Miért van az, hogy Skóciából sokkal több tudós származik, mint Anglia középső

részeiből? Vagy miért van az Magyarországon, hogy a tudományos teljesítmény

kialakulásában szintén olyan nagy szerepe van a perifériás területeknek, azoknak a

kulturális és nyelvi hatásoknak, amelyek például a felvidék keleti részén vagy Erdély

bizonyos területeinjellemzőek, és kiemelkedő tudományos teljesítményre vezetnek?

Galton feltehetően a kritikák hatására is, de saját józan eszét is követve hamarosan

áttér az ikerkutatási módszerekre. Ő vezeti be először a viselkedés elemzésével

összekapcsolt ikerkutatást, amely azóta az evolúciós pszichológia és a viselkedésgenetika

és így az evolúciós pszichopatológia egyik központi módszerévé vált.

Galtontól származik az a felismerés is, hogy – mai szempontból fogalmazva –

a modern társadalom olyan evolúciós fülkéket teremt, amelyek megakadályozzák a

természetes szelekció működését. Észre kell vennünk ezt a folyamatot és ellensúlyoznunk

kell. A természetes szelekció kiiktatása óriási veszélyeket jelent a genetikai

állományra nézve, miként a mesterséges szelekció gyakorlatából ismerjük. Fontos

tudnunk azonban, hogy miközben ez a gondolatmenet a pszichopatológiában a

degenerációs eszmerendszer kiindulópontja, egyáltalán nem szükségszerűen kapcsolódik

hozzá egyfajta társadalmi arisztokratizmus, amelyet később hajlamosak

vagyunk belevetíteni. Galton számára a genetikai állomány megőrzése nem azt az

eszmét jelenti, hogy mindenképpen az alacsonyabb rétegek lennének jobban felelősek

a degenerációért.

„A civilizáció eredménye, hogy csökkenti a természetes szelekció törvényének szigorú

alkalmazását. Megőrzi a gyenge életeket, melyek barbár földeken eltűntek volna.

A jómódú család beteges gyermekeinek nagyobb az esélyük az életben maradásra és

utódok felnevelésére, mint a szegények gyermekeinek. Akárcsak a testben, az elmében

isa civilizált társadalomban a pénz belép a természetes szelekció folyamatába, és annak

jogos áldozatainak egy részét megmenti. A jómód természetessé teszi az őrületet, akárcsak

a rövidlátást. Nincs határa annak, hogy a test és lélek beteg tendenciája mennyire

halmozódik fel egy olyan országban, ahol az elsőszülöttségi törvény általános volt, s

ahol a gazdagságot jobban értékelték, mint a személyes erényeket… Az apa átlagosan

természete felét örökíti át, a nagyapa egynegyedét, a dédapa egynyolcadát, lépésenként,

mértani arányban igen gyorsan csökken az adalék. Vagyis aki azt hirdeti, hogy

egy normann bárótól származik, aki huszonhat nemzedékkel ezelőtt Hódító Vilmost

kísérte, igen kis mértékben részesedik a báró hatásában.” (Galton, 1869, 157–158.)

 

Amint a baloldali gondolat és a darwinizmus kapcsolatát vizsgáló kiváló könyvében

Stack (2003, 132.) összefoglalja, a 19. század végére olyan helyzet jött létre, ahol

ez a degenerációs félelem összekapcsolódott a genetika kezdeteivel, és nem nyújtottak

valamiféle rózsaszín képet. A degeneráció problémáját fokozatosan összekapcsolják

az alsóbb rétegek sorsával és szaporaságával. „Weisman munkái, valamint az

újra felfedezett Mendel, összekombinálva a századvég kulturális degenerációs félelmével,

arra vezetett, hogy egyre kisebb tér maradt a környezetelvű magyarázatokra,

s felerősödtek az öröklött magyarázatok… Az egyenlőség és a környezetelvűség optimista

napirendje a múlté volt.”

Mindez igen jellegzetes belső logikával vezetett egy sajátos patológiás képhez.

A patológiás kép lényege az, hogy a beltenyészet, illetve a természetes szelekciót

kompenzáló gazdagság – majd később a szociálpolitika – degenerációhoz vezet,

az alacsonyabb működési szintű egyedek felszaporodásához. Később fog ez

egyfajta negatív társadalmi felhangot kapni azzal, hogy az alacsonyabb rétegek

a szociálpolitika révén túl nagy túlélési eséllyel rendelkeznének, és ettől romlana

a génállományunk. Galton és követője, Pearson logikája az volt, hogy ha igaz,

hogy az ember különleges képessége, az intelligencia öröklött ellenőrzés alatt van,

s az intelligenciában az emberekben meglévő különbségeket mérni tudjuk, akkor

erkölcsi kötelességünk a beavatkozás, hogy az emberiség átlagos képességeit

javítsuk. Mivel a buták és az okosak aránya a normális eloszlásban rögzítve van,

s ez genetikai eredetű, az egyetlen módszer az eugenika, amely Galton számára

elsősorban pozitív beavatkozást jelent. A társadalomnak minden rendelkezésére

álló eszközzel javítania kell a génállományt. Galton 1904-ben, egy késői szintézisében

az amerikai szociológusok számára, a következőképpen fogalmazza meg ezt

a programot:

„Ennek révén azok az emberek, akik olyan képességű osztályba tartoznak, amely

ma nagyon ritka, gyakoribbá válnak, mivel megnövekedett az a szint, amiből kiemelkednek.

Az eugenika célja az, hogy a számarányoknál jobban járuljanak hozzá

a hasznos rétegek a közösségben a továbbéléshez. Ehhez az alábbiakra van szükség:

1. Terjeszteni kell a genetikai tudást.

2. Történelmileg érdemes kimutatni, hogy a különböző rétegek hogyan járultak

hozzá régen és ma a társadalom jólétéhez. Jó okunk van azt hinni, hogy a nemzeti

siker vagy bukás ezzel van kapcsolatban.

3. Szisztematikusan meg kell vizsgálni, hogy hogyan jöttek létre nagy és sikeres

családok.

4. A házassággal kapcsolatos vizsgálódások. Ha a társadalom az eugenikai

szempontból nemkívánatos házasságokat megakadályozná, vagy olyan lenézően

foglalkozna velük, mint az unokatestvér-házasságokkal, akkor kevés ilyen házasság

köttetne.”

Galton valójában azt szerette volna, hogy a jó genetikai potenciálúak hamar nősüljenek,

és sok gyerekük legyen.

Galton követője, Pearson azonban, mint az eugenikai tanszék vezetője, már világos

társadalmi programot fogalmazott meg:

„Éppenséggel arról van szó, hogy a vezető osztályok kevés gyereket produkálnak,

s a jobbítás az oktatási rendszer javításával nem érhető el; nem vesszük észre, hogy a

modern nemzetek közötti harcban az államok hátterét adó pszichológiai jellemzők

nem az otthon, az iskola vagy az egyetem termékei. Velünk születnek, s az utóbbi 40

évben a nemzet értelmiségi rétegei a jómód vagy a kényelemszeretet miatt ellustulva

vagy egy téves életmódot követve nem adtak megfelelő arányban olyan férfi akat,

akik birodalmunk egyre nagyobb munkaigényét kielégítenék… Az egyetlen lehetséges

javítás, hogy a közösségben megváltoztatjuk a jó és rossz állomány arányát.”

(Pearson, 1903, 207.)

Bár Galton és Pearson mentális zavarokkal nemigen foglalkozott eugenikai keretben,

állatorvosi lovuk, a rövidlátás genetikai eredetű halmozódása megnyitotta az

utat a mentális zavarok későbbi eugenikai értelmezése felé.

Az emigráció és az első világháború hatásaként az eredeti evolúciós gondolatmenetben

meglehetősen erősen jelenlévő faji hierarchia gondolata, ahol a fehér

ember állt legfelül, fokozatosan kiváltódik a genetikai veszélyeztetettség egy országok

közötti versenyhez kapcsolt eszményével. Az eugenikai gyakorlat nemcsak az

1930-as évek hitleri Németországában jelenik meg, hanem a fogyatékosok, például

a gyengeelméjűek és a mentális betegek sterilizációjával és a szelektív bevándorlási

elvekkel számos országban a genetikai romlás kiegyenlítőjévé vált, kezdve Indiana

állam 1909-ben hozott sterilizációs törvényeivel. Goddard amerikai pszichológus

rendkívül sokat publikált a családi fogyatékosság halmozódásáról. Ő volt az első,

aki a híres Kalikakcsalád történetében bemutatja, hogy milyen mértékű lehet a fogyatékosság

halmozódása. New York-i bevándorlók (később azzal védekezett, hogy

csak a IV. osztályon utazó bevándorlók) csoportjait vizsgálva azt mutatja ki, hogy a

kicsit is keletibbek között nagyon gyakori a fogyatékosság. Az ő beszámolója szerint

a zsidók 83%-a, a magyarok 80%-a, az olaszok 79%-a, az oroszok 80%-a értelmi fogyatékos

(Goddard, 1914). Ezek a gondolatrendszerek vezettek az 1920-as években

az Egyesült Államokban a szelektív bevándorlási kvótákhoz. Ennek vitriolos szakmai

bírálatát adja sokat vitatott könyvében Gould (1999).

Létrejött tehát egy olyan elképzelés, amely a fogyatékosságok, az alacsony teljesítmény,

a különböző betegségek genetikai meghatározottságából indul ki, s erre

alapozva próbál eugenetikai beavatkozást bevezetni. Az evolúciós pszichopatológia

szempontjából ennek a logikai érdekessége az, hogy először az értelmi képességek

tekintetében jelenik meg az a határozott felfogás, amely az egyéni változatok genetikailag

meghatározott szélsőséges formáit teszi felelőssé a betegségekért. Tudjuk jól,

 

hogy azután a 20. században hogyan terjed ez ki az értelmi fogyatékosság mellett

más betegségtípusok elemzésére is. Arra fontos emlékeznünk, hogy ez az egész gondolat

már a 19. század végén itt van, és akkor még egy igen őszinte „fajtanemesítő”

szándék is kapcsolódik hozzá.

2.3. A rekapitulációs eszme

Magának az evolúciós pszichopatológiai hagyománynak egy sajátos felfogása Freud

elképzelése. Mint Sulloway (1987) is rámutat, Freudnál a lágy funkcionális lelkibetegség-

felfogás mögött egy nagyon határozott racionális evolúciós felfogás rejlik.

Leíró szinten azt lehetne mondani, hogy a pszichoanalitikus gondolatmenetben

evolúciósan előkészített mentális életünkben mintegy kulcsélményeket nyújtva

válhatnak patogénné az egyéni tapasztalatok. Ebben a gondolatmenetben az egyik

fontos evolúciós és patológiai szempontból is jelentős gondolat a magatartási kontinuumelképzelése.

Nincs éles határ normális és kóros között, és mindannyian ugyanazokkal

a magatartási mechanizmusokkal gazdálkodunk. A mai evolúciós pszichopatológiaezt

az utat követi, amikor a félelemből fóbiákat és szorongásos zavarokat,

az undormechanizmusokból vagy a szexuális versengésből táplálkozási zavarokat

vezet le, és így tovább.

Freud gondolatmenetének, ahogyan Sulloway részletesen elemezte, van azonban

egy másik oldala is. Mechanizmusaink egy bizonyos értelemben pszichológiai

atavizmusok. Egyéni életünk mintegy megismétli a törzsfejlődés útját, és általában

egy jellegzetes fi lo-ontogenetikus replikációról van szó. Ez a gondolatmenet nem

patológiás kontextusban fogalmazódik meg először. A 19. század 60-as éveitől Ernst

Haeckel (1911) német biológus igen határozottan kibontakoztatja ezt mint rekapitulációs

elméletet. Haeckel embriológiai vizsgálódásai során jutott arra a megállapításra,

hogy bizonyos értelemben az embrió egyedfejlődése a törzsfejlődés megismétlődése.

Azóta is vitatjuk ezt, nem a tényleges értéke a fontos számunkra, hanem

hogy hogyan jelenik meg Freud közvetítésével a pszichopatológiai gondolkodásban.

Freud Haeckel hatására beszél majd szabadon az egyéni élet ödipális konfl iktusaiban

például az őshordahelyzet megismétléséről. Freud számára természetes, hogy a

prehistorikus emberi fejlődés ősmintái lesznek a megismétlődés alapjai. Jung (1990)

archetípus-gondolatmenete majd ugyanezt az eszmét fejezi ki, de már sokkal inkább

a kognitív templátok szintjén. Amikor versenyzünk az anya kegyéért az apával,

akkor jellegzetesen egy őshordahelyzetet ismétlünk meg. Mai szempontból nehéz

racionálisan értelmezni ezeket a gondolatmeneteket, különösen például Ferenczi

(1984) sokkal radikálisabb biologisztikus felfogását, amely az egyéni életen túl, az

egyéni szexuális aktusban is valamilyen ősi biológiai folyamatok, például a száraz-

 

földi életre való áttérés megismétlését és hasonlókat lát. Mai szemmel metaforikusan

tudjuk értelmezni ezeket. Arról van talán szó, hogy szerveződési fejlődésében

mindig hasonló problémákkal találkozik az ember. A dolog azonossága nem valamiféle

őstörténetre való visszaemlékezés azonossága lenne, hanem egy kontextus

azonossága. Minden olyan helyzetben, ahol valaki kizárólagosan tulajdonol

valamely javakat, akkor a tulajdonlásból kizártak jellegzetes lázadó viselkedéseket

mutatnak, majd mivel a lázadás csak részben sikeres, kompromisszumra próbálnak

törni. Az ödipális helyzet és az őshordahelyzet közti hasonlóság tehát nem egyszerűen

egy fi ktív emlékezeti megismétlődés, hanem egy strukturális analógia lenne.

Természetesen, az evolúciós pszichológia nagyon fontos kérdése a patológiában

az is, amint például Gilbert (1998) összefoglalója is mutatja, hogy a patológiás

mechanizmusok mennyire függenek össze azzal, hogy új helyzetekre terjesztünk ki

evolúciósan kialakult viselkedéseket. Az evolúciós pszichológia alapfeltevése szerint

bizonyos dolgok sok tízezer évvel ezelőtt kialakult adaptációk. Ezeknek az adaptációknak

eredeti érvényessége mára már nincs meg, ugyanakkor tovább működnek

más területekre kiterjedve. Nézzünk egy ártatlan példát! A Miki egér típusú fi gurák

vonzereje, mint Gould olyan szépen bemutatja, valójában az emberi babaarc iránti

preferenciák más területre való kiterjesztéséből fakad. Dan Sperber fogalmazott

meg egy olyan elméletet, amely szerint minden moduláris emberi információfeldolgozó

rendszernek van egy tulajdonképpeni és egy kiterjesztett érvényessége. Például

az arcfelismerő rendszer eredetileg arcokra működik, de természetesen karikatúrák

felismerésére is alkalmas lesz. A pszichopatológiában ez azt jelentheti, hogy számos

olyan megoldási módunk, amely eredetileg adaptív – gondoljuk csak a mérgezésektől

való félelemre, mely a kígyóktól és bizonyos ízektől való félelemben jelenik

meg –, a mai, sokkal kifi nomultabb rendszerben, ahol olyan technológiák és ingerek

körülményei között élünk, amelyekre nem voltak eredetileg kész adaptív mechanizmusaink,

túlreagáláshoz vezetnek. A patológia egyik forrása tehát az lesz, hogy a

mai élet körülményei között új ingerekre alkalmazzuk a régi megoldásokat.

2.4. A disszociációfogalom a fejlődési fogyatékosságok

értelmezésében

Az evolúciós pszichopatológia közelmúltjának, utolsó fél évszázados történetének

új fogalma a mai kognitív kutatás talán legnagyobb karriert befutott fogalma a patológia

és fogyatékosság terén a disszociáció kiterjesztett használata. A disszociatív

magyarázatok kiindulópontja a moduláris gondolatmenet. Az a hit, hogy az emberi

megismerési architektúra nagyszámú mozaikszerű alrendszerre bontható. Az egyik

az arcfelismeréssel, a másik a tárgyak felismerésével, a harmadik a történetmegér-

 

téssel foglalkozik. Vagyis a feladat- és területspecifi kusság nemcsak alacsony szintekre

érvényes – pl. a hangok vagy a színek világára –, hanem magas szervezettségű

folyamatokra is. Ez a koncepció többféle magyarázati keretben használja a dekompozíciót

(Pinker, 1999):

– feldolgozási modell: az egyes megismerési rendszerek egymástól függetlenül

működnek;

– idegrendszeri dekompozíció: ezeknek egymástól független agykérgi alrendszerek,

idegrendszeri modulok felelnek meg;

– fejlődési disszociáció: a fejlődés során ezek egymástól függetlenül is sérülhetnek;

– evolúciós dekompozíció: az egyes alrendszerek sajátos evolúciós nyomásokra

alakultak volna ki.

Vagyis a moduláris felfogás, miközben egy sajátos gondolkodási felépítést és működést

feltételez, egyben egy idegrendszeri szerveződésmódot is sugall, s egy ennek

megfeleltethető fejlődési elképzelés és patológiás felfogás mellett is érvel. Éppen ez

adja affi nitását a kognitív és a klinikai diszciplínák között. Számos fejlődési bírálata

is megfogalmazódott. Ezek közül a patológia számára is fontos Karmiloff -Smith

(1996) felfogása, aki szerint a területspecifi citás értelemben vett modularitás nem

kiindulópont, hanem végállapot.

Bizonyos területeken ez a felfogás nem jár szükségszerűen együtt egy kettősrendszer-

alapú gondolkodásmóddal. Az arcfelismerésnek például nincsen világos

ellentettje. Másutt azonban ez a klasszikus neuropszichológiából átvett bifurkációs

elképzelésekkel kapcsolódik össze. Olyan mintázatokat keresnek, ahol egy adott

populációnál megvan A képesség, de nincsen meg B, míg egy másik populációnál

megvan B, de nincsen meg A. Ezek a– beteg vagy fejlődési zavart mutató – csoportok

az új elképzelésben nem csupán elkülönült agyi területek kettősségének, hanem

sajátos kognitív működésmódok kettősségének is megfelelnek.

Jellegzetes példa erre a nyelvi zavarok világa, Lenneberg (1967; 1974) klasszikus

megfogalmazása óta. A modularitás a nyelv területén sokszor fogalmazódik meg

egy kettősrendszerterminológiájában. Nyelvtan és szótár régóta – a „nagymama

nyelvtana” óta – ismert kettőségét felújítva Pinker (1999; 2002a) és Clahsen (1999)

azt hangsúlyozza, hogy a nyelvtan egy készségszerű, procedurális komputációs tudás

az elemek összeszerelésére, míg a mentális szótár elemekre vonatkozó asszociatív

szerveződésű tárolórendszer lenne.

Ennek a kettősrendszer-értelmezésnek nyelvpatológiai vetülete is van. Ezek lényege,

hogy számos betegcsoportot és érintett agyi struktúrát tekintve kettős disszociáció

fi gyelhető meg: ami megy az egyiknek, nem megy a másiknak. A Broca-afázia,

a specifi kus nyelvfejlődési zavar (SLI, Specifi c Language Impairment) és a Parkin-

 

son-kór mind a szabályrendszernek megfelelő struktúrák sérüléséhez, a procedurális

emlékezet zavarához kapcsolódik, míg a Wernicke-afázia, a Williams-szindróma

és az Alzheimer-kór esetén inkább a deklaratív emlékezeti rendszer sérülése vezet

nyelvi zavarokhoz. Sőt számos korai felismerés szerint ezek a zavarok mendeli öröklésmenetet

követnének (Gopnik és Crago, 1991).

A fejlődési fogyatékosság szempontjából érdekes, hogy a nyelvfejlődési zavarban

a nyelvtani nehézségek mellett ép mentális szótár feltételezhető, míg a Williamsszindrómában

ennek fordítottja jellemző. Ez a mintázat tiszta és nyelvspecifi kus

disszociációkat sugall. Azt, hogy a specifi kus nyelvi zavar doktrínájának megfelelően

vannak olyan gyermekek, akiknek ép értelmi fejlődése mellett csupán a nyelvvel

van gondjuk (Pinker, 1999). A kép azonban nem mindenki szerint ilyen egyszerű,

még akkor sem, ha a nyelven belül maradunk. E látszólag könnyen értelmezhető

s a disszociációs elméletek mellett szóló kórforma pontosabb körbejárása ugyanis

számos tekintetben megkérdőjelezte ezt a könnyed dekompozíciós képet. Nem

tartható feltétel nélkül sem a „tiszta nyelvi zavar”, sem az ehhez kapcsolódó másik

pólus, az a tézis, hogy vannak, akiknek kognitív zavaraik vannak, de nincsenek nyelvi

zavaraik (Pléh és Lukács, 2001, átfogóbb értelmezési kérdésekre lásd Joanisse és

Seidenberg,1998).

***

A történeti áttekintés azt mutatja, hogy az evolúciós pszichopatológia különböző

fogalmai fél-másfél évszázada jelen vannak. Szisztematikus egybekapcsolásukat s

beillesztésüket a klinikai gondolkodás egész rendszerébe azonban a 20. század vége,

a szisztematikus evolúciós pszichológia teremti meg (1. és 11. fejezet).