Magyar Pszichológiai Szemle, 2008, 63. 4. 769–770.

DOI: 10.1556/MPSzle.63.2008.4.9.

Beérkezett könyvek

PSZICHOLÓGIATÖRTÉNET ÉS

TUDOMÁNYTÖRTÉNET

DANZIGER, KURT: Marking the mind. A history of memory. Cambridge University

Press, Cambridge, 2008, vii + 304 oldal, 24.99 £

A mai elméletorientált pszichológiatörténet-írás doyenje ebben a kötetében az emlékezetkutatás

fogalomtörténetét mutatja be. Sajátos társadalmi beágyazást követő stílusában

rendszerezi az anyagot olyan kérdésekben, mint az emlékezet egyénítése és társas

modelljei, az emlékezet elhelyezése, emlékezeti fajták, a metaforák legyőzhetetlensége

az emlékezetkutatásban, az igazság és az emlékezet viszonya, idői én megőrzése. Izgalmas

fogalmi elemzéseket kapunk, amelyek nemcsak az eszmetörténész, hanem a kísérleti

kognitív pszichológus számára is érdekesek.

FARKAS, KATALIN: The subject’s point of view. Oxford University Press, Oxford, 2008,

xxvii + 197 oldal, 27.50 £

A CEU filozófiatanára újszerű feladatra vállalkozik. Az elmefilozófia körében érvelve

megmutatja, hogy a ma olya népszerű Descartes-kritika nem minden vonása megalapozott.

Fogalmi érveket sorol fel amellett, hogy a szubjektivitás nézőpontja megtartható

mint sajátos privilegizált ismeretforrás. A nézőpontérvelés a pszichológusok számára is

fontos fogódzó, vagy ha objektivista elkötelezettségűek, fontos vitapont lesz.

MOSONINÉ FRIED JUDIT és TOLNAI MÁRTON (szerk.): Tudomány és politika. Typotex,

Budapest, 2008, 248 oldal, 2900 Ft

Javarészt az MTA tudománypolitikával szinte hivatalból foglalkozó elemzőinek írásai az

utóbbi évtizedek megváltozó viszonyáról tudomány és társadalom kapcsolatában. A cím

értelmiségriasztó második fele ugyanis nem annyira a „nagypolitikát”, hanem a társadalmat

mint megrendelőt takarja. Gazdag s hasznos kiindulás a könyv a tudomány és

társadalom viszonyának megváltozását, a stratégiai döntésmegalapozást és a hálózatos

tudománymodelleket elemzők számára. Hiánya azonban, hogy a magyar helyzetről –

nem mindig érthető szemérmességgel – igen keveset mond.

KOGNITÍV IDEGTUDOMÁNY

IACOBINI, MARCO: Mirroring people. The new science of how we connect with others.

Farrar, Straus and Giroux, New York, 2008, 304 oldal, 25.00 US $

A szerző maga is agyi képalkotással, ezen belül a tükörneuron-rendszerrel foglalkozik.

A könnyed stílusú könyv, miután bemutatja a tükörneuron-rendszert, ennek implikációit

tekinti át az utánzás, az empátia, a nyelvkeletkezés, a szocializáció kiváló megértésében.

770 Beérkezett könyvek

CHANGEUX, JEAN-PIERRE. Du vrai, du beau, du bien. Une nouvelle approche neuronale.

Odile Jacob, Párizs. 2008, 544, oldal, 29 €

A nálunk is jól ismert francia neurobiológus évtizedek óta a nagy tekintélyű Collège de

France professzora. Ez a kötete az évtizedek során a „művelt nagyközönségnek” tartott

előadásait mutatja be. Négy nagy részből áll. Az első rész az idegtudós felfogását mutatja

be a kultúráról, beleértve a művészet és etikai értelmezését is idegtudományi szempontból.

A második rész a nyelv és tudat neurobiológiáját tekinti át. A harmadik rész a

rendszerközpontú neurobiológus Changeux eredményeit összegzi, a szinapszisokról, az

agy epigenezisének szelekciós modelljéről, genetika s idegtudomány viszonyáról, a nagy

neurális rendszerek viszonyáról. A negyedik rész, a 2006-os előadássorozat önreflexió:

Changeux bemutatja, hogyan fejlődött felfogása a Neuronális ember (1983) óta, s hol áll

szerinte ma a (kognitív) idegtudomány. Rendkívül izgalmas, sokszor személyes olvasmány,

amely a sokoldalú szerző valódi perspektívaalakító erejét mutatja be.

GAZZANIGA, M. S.: Human: The science what makes us unique. Harper Collins, New

York, 2008, xii+ 447 oldal, 27.50 US $

A kiváló pszichobiológus esszéisztikus szintetizáló könyve. Könnyed stílusban mutatja be

az emberi létmód, valamint az etológia és idegtudomány összekapcsolódásának eredményeit.

Miért nem jó csimpánzokkal randevúzni, hogyan vagyunk a művészet révén

praktikusan dualisták, mi biztosítja az idegrendszerben különleges szocialitásunkat.

Ilyen kérdések köré szervezi a szerző szinte játékos anyagbemutatását.

SZEMÉLYISÉG-LÉLEKTAN

SELIGMAN, MARTIN, E. P.: Autentikus életöröm. A teljes élet titka. Laurus Kiadó, Győr,

2008, 381 oldal, 3480 Ft

A sok talmi értékű életmód-alakításra hivatott könyv között a pozitív pszichológiai mozgalom

egyik vezéralakjának munkája üdítő kivétel. Személyes példákkal érvel, ebben

hasonlít az életmód-magazinok stílusra. Ugyanakkor téziseit világosan alátámasztja a

„mellékesen” megadott lábjegyzetes irodalommal. Két fő témája a pozitív érzelmek

kultivációja és az emberi kapcsolatok ápolása. Ezeket mind a család, mind a munka öszszefüggéseiben

bemutatja, s szellemes önkitöltős módszereket is kapcsol megértésükhöz.

PINKER, SUSAN: The sexual paradox. Troubled boys, gifted girls and the real difference

between the sexes. Atlantic Books, London, 2008, 340 oldal, 12.99 £

A kanadai gyakorló pszichológus könyve már három országban jelent meg egy év alatt

(Kanada, USA, Anglia). A siker nem véletlen. Valóban érzékeny gyakorló pszichológusként

mélyed el a nemi különbségek vitatott irodalmában. Világosan összefoglalja a kísérletezők

tényanyagát, hogy azután alaposan elemezze, mi tény, mi legenda, s mi

kontextuális hatás a sorsszerűségben. A finom elemzés rámutat arra, hogy valóban több

például a magatartási és tanulási zavaros fiú, mint lány, de a klinikai statisztikákat torzítja

a lányok nagyobb társas alkalmazkodása. Vagy. A női vezetők végső sikereit valóban

akadályozza biztonságra törekvésük s kilépésük a versenyhelyzetből, de azért a férfi elnyomás

is tényező. Ritka sokoldalú könyv e vitatott területen, elméleti, személyiséglélektani

és oktatási szempontból egyaránt hasznos új hang.

Készítette: Pléh Csaba