Magyar Pszichológiai Szemle, 2015, 70. 4/11. 885–887.

DOI: 10.1556/MPSzle.70.2015.4.11.

Beérkezett könyvek

PSZICHOLINGVISZTIKA

KEMMERER, D.: Cognitive neuroscience of language. New York: Psychology Press,

2015, xxi + 599 oldal, 76.89 US $

A pazar kiállítású albumszerű könyv naprakész bevezetés a nyelv alaptudományi s klinikai

idegtudományába. A naprakészséget, a tanári (például tesztek) s diák (pptk) felhasználhatóságot

növeli a kapcsolódó WEB-oldal: www.psypress.com/cw/kemmerer.

A tankönyv jól szerkesztett. A nyelvésznek és pszichológusnak mindenütt megadja az

idegtudományi bevezetést (például kérgi területek, képalkotó és ERP-eljárások), a bioembernek

pedig a fejezetenkénti nyelvészeti bevezetést, mi is a mondat, milyen viták

vannak az alaktanról stb.

A 16 fejezet igen izgalmas anyagokat tárgyal. A bevezetések s az előre került afázia

rész után a fő részek a nyelvi működések – észlelés, produkció, olvasás – s a nyelvtani fejezetek

(szótan, alaktan, mondattan, szöveg) szerint haladnak. Mindenütt bemutatja a

versengő elméleteket (például alaktani szabály és elem viszonya, egészleges s kategóriaspecifikus

szótárolás), majd igen gazdagon a tényleges kísérleti anyagokat. A könyv

egyetlen hiánya, hogy igen kevés nem indoeurópai nyelven alapuló kutatást tárgyal.

SZABÓ RÉKA: Metaforák és szimbólumok: C. G Jung szimbólumértelmezésének és a fogalmi

metaforák elméletének összevetése. Budapest: Oriold, 2015, 230 oldal, 3100 Ft

A könyv rendkívül jól szerkesztett, alapos filológiai érvelést és feldolgozást használ, s a

nyelvészet klasszikus erényeit kapcsolja össze két új mozzanattal, a kognitív metaforakutatással

és a Jung kezdeményezte szimbólumértelmezéssel. A hazai közegben úttörő vállalkozás,

s nemzetközileg is kevés hasonló munka van. Szakirodalmi és elméleti összekapcsolására

törekszik a két iránynak, s ugyanakkor konkrét elemzésekben próbálja

megmutatni az összekapcsolás előnyeit. Az elemzésekre helyezi a hangsúlyt, s ezzel a hazai

metaforakutatás legjobb hagyományaihoz, Fónagy Iván, Kövecses Zoltán munkáihoz

zárkózott fel.

Maga a két megközelítés összekapcsolása, bár lehet, hogy ellenérzést vált ki mind a

mélylélektan, mind a kognitív nyelvészet képviselőinél, valójában mind módszertanilag,

mind elméletileg kompatibilis dolgokat kapcsol össze. Alapvetően mindkét szemlélet

„esetértelmező” kutatási logikát alkalmaz, s fogalmi készletük hajlékonysága is az olvasó

„józan eszének”, naiv metaforaértelmező tudatának mozgósításával igyekszik meggyőző

lenni.

A kifejtő részben az elemzett kognitív metaforák, út, levegő, tűz, víz, fa összekapcsolása

a terápiás folyamattal s a szimbólumértelmezéssel a terápiában izgalmas s alapos. Fontos

olvasmány terapeutáknak is.

886 Pléh Csaba

KULTURÁLIS PSZICHOLÓGIA

BODOR PÉTER (szerk.): Emlékezés, identitás, diszkurzus. Budapest: L’Harmattan,

2015, 331 oldal, 3500 Ft

A 14 dolgozat javarészt az ELTE Társadalomtudományi karán tartott hasonló témájú

kongresszus előadásait mutatja be. Vezérelvük három mozzanat köré szerveződik.

Konstrukcionizmus, az ember viselkedése és érzésvilága mindig megkonstruált, sosem

determinált. Ebben a konstrukcióban lelepleződik a társadalmi szimbolikus uralom.

Ezek a konstrukciók nemcsak a nyelvi, hanem a test és a tárgyak kezelésben is tetten érhetőek.

A tanulmányok egyik vezérelve az önéletrajzi értelmezés konstruáltsága, a fiatalkori

önképtől s identitási konstrukcióktól (Hetényi Zsuzsa, Gács Anna, Halász Erna és

Király Ildikó, Kovács Éva) a drogosok önbeszámolóiig (Kaló Zsuzsa–Rácz József). Egy

másik vezérelv a sajáttest-élmény s a helyek szerepe az identitásban (Csabai Márta, Dúll

Andrea, Illés Anikó). Fontos forrás a könyv a mai kulturális és társadalomelvű szociálpszichológia

logikájának megértéséhez.

NEUMER KATALIN (szerk.): Identitások és váltások I. Budapest: Gondolat, 2015, 254

oldal, 2950 Ft

A nemrég elhunyt Neumer Katalin posztumusz megjelent konferenciakötete. Történeti

gondolatmenetek az önazonosságról s ennek társas konstrukciójáról. A dolgozatok egy

része önmagában kulturális történeti érdekességű. Ugyanakkor a pszichológus számára

is sokat elmond például Bicskei Éva írása reformereink (Kossuth, Széchenyi kora) öltözködéséről

és képeiről, vagy az identitáskeresésről Bartók tanítványainál (Dalos Anna).

A nemzeti filozófia (Mester Béla) vagy a nemzetkarakterológiák elemzésénél (Kovács

Gábor) a pszichológusnak inkább hiányérzete van. Az idetartozó hazai pszichológiai elsődleges

és másodlagos irodalom teljesen hiányzik. László János, Pataki Ferenc vagy

Hunyady György kimaradása sokat mond arról, hogy van még helye az interdiszciplinaritási

kampányoknak.

NEUROBIOLÓGIA

COATES, J.: A félszerzet órája. A kockázatvállalás biológiája a pénzpiacokon. (Ford.: Farkas

Nóra) Budapest: Typotex, 2015, 423 oldal, 4500 Ft

Friss idegtudományi könyv a nagy tőzsdei csődök s egyebek emberi oldaláról. Pontosabban

zsigeri oldaláról. Az eredetileg tőzsdealkuszból neurobiológussá vált szerző elsősorban

a test és döntések kapcsolatát biztosító hormonális szabályozást elemzi könyvében.

Szórakoztató módon mindig a Wall Street alkuszszobáiba visz vissza, hogy megmutassa,

a mai tőzsdei sebességnél a gyors folyamatok szinte sportolói teljesítményt várnak

el. Ebben a közegben, a gyors folyamatokban a győzteseknél a tesztoszteron és dopamin

akkumuláció eufóriát s megfontolatlan döntéseket eredményez. Közben a stressz alatt

halmozódik a kortizon, ami majd depresszióhoz vezet mind az emberben, mind a tőzsdén.

Coates nem ilyen naivan determinista. Úgy képzeli el, hogy ezek a kémiai folyamatok

csak ajánlatok a döntést végző ember számára, aki kiléphet a körből, ahogy ő is

megtette a hormonhatások tudósává válva. Miközben a könyv elszórakoztat, nehéz nem

érezni, hogy nálunk nem a részvényeknél megy ez a dopaminfröccs (ott csak susmus és

csalás van), hanem a politikában.

Beérkezett könyvek 887

ANDERSON, M. L.: After phrenology. Neural reuse and the interactive brain. Cambridge,

MA: MIT Press, 2014, xxiv+ 385 oldal, 45 US $

Az idegrendszeri plaszticitás kiemelkedő kutatója a moduláris és egészleges felfogások

bírálatából indul ki könyvében. A szerinte hamis alternatívával és a „hol is történik valami”

gondolattal az újrahasznosítás gondolatát állítja szembe. A részletes fejezetek a dinamikus

komputációs modellek és a kapcsolatelvű hálózatalakítás és újraalakítás tényeiből

indulnak ki. A könyv legizgalmasabb részei az újrahasznosítás miatt fellépő újabb

versengéseket mutatják be. Mi történik, ha a látórendszer egy részét olvasásra használjuk,

mi lesz a finom vizuális vezérléssel? A könyv egyszerre neurobiológiai új felfogások

tárháza és filozófiai állásfoglalás a megtestesült (embodied) megismerés elméletei mellett.

SONTHEIMER, H.: Diseases of the nervous system. Amsterdam–New York: Academic

Press, 2015, xvii + 514 oldal, 115 €

Bevezető tankönyv a neurológiába, amely a szerző szerint alsóbb éves érdeklődőktől a

medikusokig használható, a valóságban azonban inkább medikusoknak és pszichológusoknak

való. A 15 tartalmi fejezetet egy 35 oldalas kiváló „idegtudományi zsargon” szótár

egészíti ki. A klasszikus neurológiához képest újító a könyv felépítése. Nem a szisztémás

betegségekből indul s követné ezt az egyedi zavarok elemzése. Ehelyett az első három

fejezet a társadalmilag s orvosilag is igen gyakori s kiugró „statikus” idegrendszeri

zavarokat mutatja be. A stroke, a koponyatrauma és az epilepszia vezetik be a könyvet.

Ezt követik a szisztémás neurodegenerativ zavarok, a dementiától, az Alzheimertől a

Parkinsonon át a Huntington-kórig. A szklerozis multiplex, az agydaganatok és a fertőzések

másodlagos progrediáló zavarok. A fejlődési neurológia kórképeit az idegrendszer-

fejlődés szövettanába illeszti a tankönyv. Három fejezet tárgyalja a pszichiátriai zavarok

neurológiai oldalát, következményeit, s a közös mechanizmusokat. A hangulatzavarok

és a szkizofrénia mellett a közös mechanizmus fejezet a keringés, sejthalál, epigenezis

elemzésével különösen tanulságos.

A klinikai fejezetek egységes szerkezete segíti a használhatóságot. Esettanulmányt követ

a történet, a klinikai működés, a terápia, s az új, fejlődő eljárások bemutatása. A fejezetenkénti

irodalomjegyzék jól tagolt, a hivatkozások mellett az eligazító olvasmányok

külön szerepelnek.

Készítette: Pléh Csaba